Přeskočit na obsah
CarTec Group

Všeobecné smluvní podmínky pro provádění oprav a prodej náhradních dílů společnosti CarTec Ostrava s.r.o.

I. Obecná ustanovení

(1) Tyto Všeobecné smluvní podmínky pro provádění oprav a prodej náhradních dílů (dále jen „VSP“) jsou vyhotoveny obchodní společností CarTec Ostrava s.r.o., se sídlem Vítkovická 3246/1a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25913620, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 27074 (dále jen „Servis“).


(2) VSP upravují právní vztahy vznikající mezi Servisem jako zhotovitelem a právnickou nebo fyzickou osobou jako objednatelem (dále také „Zákazník“), při provádění oprav či úprav motorových vozidel, přívěsů, agregátů a jejich dílů (dále také „Servisní práce“). Tyto VSP se dále vztahují na samostatný prodej náhradních dílů, a to na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Servisem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím.

(3) Tyto VSP se použijí také v případě, kdy Zákazník se Servisem uzavírá smlouvu jako spotřebitel, tedy fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání (dále jen „Spotřebitel“). Je-li Zákazník v postavení Spotřebitele, má v určitých případech výhodnější postavení či širší rozsah práv. Pokud se tedy týká určité oprávnění pouze Zákazníka v postavení Spotřebitele, pak bude v těchto VSP označen pouze jako Spotřebitel.

(4) Uzavřením smlouvy způsobem uvedeným níže Zákazník rovněž stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VSP, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto VSP je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uzavřením smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

(5) Je-li Smluvní stranou Spotřebitel řídí se vztahy neupravené těmito VSP občanským zákoníkem, tedy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákonem o ochraně spotřebitele, tedy zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). Není-li Smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VSP OZ.

(6) Webovými stránkami Servisu sloužící pro závaznou rezervaci termínu schůzky se rozumí tato internetová adresa: https://plan.softnrg.com/group/K9oUQYAkcfzInK4wzt7Iyj0pntBAKTYar361M88-DW6hIaEp8uv17A/express

II. Objednávka a uzavření smlouvy

(1) Je-li smlouva o dílo na provedení servisních prací nebo kupní smlouva na prodej náhradních dílů (dále jen „Smlouva“) uzavírána při osobním jednání Servisu a Zákazníka, pak je uzavřena okamžikem, kdy Servis potvrdí řádně vyplněnou a Zákazníkem podepsanou objednávku (dále jen „Objednávka“). Objednávka bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu.

(2) Majitel nebo provozovatel Vozidla odpovídá za to, že každý, kdo Vozidlo přiveze k provedení Servisních prací a učiní Objednávku, je jeho oprávněným zástupcem. Zákazník je povinen hradit cenu Servisních prací. Zákazník je povinen při uskutečnění Objednávky předložit osvědčení o registraci vozidla a identifikovat se. Vystupuje-li zástupce jménem Zákazníka, který je podnikatelem, a který je zapsán v předloženém osvědčení o registraci vozidla, má se za to, že zástupce je Zákazníkem pověřen Servisní práce u Servisu objednat. Pokud Zákazník popře zastoupení, zástupce vstupuje do povinností Zákazníka a podpisem Objednávky na sebe bere
závazek, že uspokojí veškeré budoucí závazky Zákazníka ze Smlouvy, bude-li k tomu Servisem za splnění zákonných podmínek vyzván. Zákazníci zadávající opravu na základě celoroční objednávky, servisní smlouvy či jiného dokumentu na budoucí opravu či údržbu blíže nespecifikovaného vozového parku, se nemohou následně zprostit odpovědnosti k zaplacení ceny za Servisní práce a převzetí Vozidla odkazem na nezpůsobilost osoby, která jejich jménem vystupovala a podepisovala. Kdo objednává opravu jménem fyzické osoby a nedoloží písemné zmocnění nebo oprávnění, bude po předložení osvědčení o registraci vozidla uveden v Objednávce jako osoba, která „vozidlo do servisu předala“ a i na něho se vztahují práva a povinnosti Zákazníka podle těchto VSP, včetně povinnosti uhradit cenu Servisních prací, a to rukou společnou a nerozdílnou s provozovatelem Vozidla. Servis je oprávněn ověřit při zadávání opravy totožnost Zákazníka dle průkazu totožnosti a v rámci zákonných limitů identifikaci evidovat, v případě odmítnutí identifikace není povinen přijmout Vozidlo a potvrdit Objednávku.

(3) Je-li Smlouva uzavírána prostřednictvím komunikace na dálku, pak smluvní vztah mezi Servisem a Zákazníkem vzniká doručením potvrzení o přijetí Objednávky (akceptací) ze strany Servisu, jež je Servisem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Zákazníka, kterou Zákazník uvedl v Objednávce, ať už byla učiněna prostřednictvím rezervačního formuláře na webové stránce, e-mailu, telefonicky či jiným obdobným způsobem (dále jen „Potvrzení objednávky“). Tímto okamžikem dochází k uzavření Smlouvy mezi Servisem a Zákazníkem. Veškeré náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory si Zákazník hradí sám.

(4) Servis na svých Webových stránkách umožňuje Zákazníkovi rezervovat konkrétní termín schůzky za účelem učinění Objednávky a uzavření Smlouvy osobním jednáním Servisu a Zákazníka, kde Zákazník vyplní své kontaktní údaje, jakož i předpokládaný Předmět zakázky (dále jen „Sjednaný termín“). Takto Sjednaný termín je pro Zákazníka závazný, když v případě nedostavení se v uvedeném Sjednaném termínu do provozovny Servisu či pokud Zákazník nezruší Sjednaný termín v časovém předstihu nejméně 12 hodin předem, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, jakož i případnou náhradu vzniklé újmy.

(5) Objednávka na provedení Servisních prací/prodej náhradních dílů obsahuje zejména tyto náležitosti:
a) přesné označení smluvních stran (jméno, příjmení/název, IČ, sídlo/bydliště);
b) bankovní spojení (v případě bezhotovostní platby);
c) přesnou specifikaci vozidla, motocyklu, agregátu apod., (dále jen „Vozidlo“), a to zejména
číslo karosérie, typ, datum první registrace, registrační značku, stav vozidla, počet najetých
kilometrů apod.;
d) popis závady, resp. rozsah požadované opravy či úpravy/přesnou specifikaci požadovaného
náhradního dílu (dále také „Předmět zakázky“);
e) cenu servisních prací/náhradních dílů, resp. její předběžný odhad, případně cenový limit;
f) platební podmínky;
g) dodací lhůtu;
h) podpis zákazníka.

(6) Servis je oprávněn před uzavřením Smlouvy, tj. před potvrzením Objednávky, Vozidlo prohlédnout, případně provést zkušební jízdu, a na základě této prohlídky upřesnit údaje uvedené v Objednávce, zejména upřesnit nebo opravit popis Vozidla, resp. rozsah Předmětu zakázky.


(7) Změna Předmětu zakázky, zejména rozšíření rozsahu Servisních prací, je možná pouze se souhlasem obou smluvních stran učiněným v písemné, e-mailové, telefonické či jiné obdobné formě (např. prostřednictvím mobilní aplikace). V návaznosti na rozšíření požadovaného rozsahu Servisních prací je Servis oprávněn přiměřeně prodloužit termín dodání a stanovit novou cenu.

(8) Servis je oprávněn v případě potřeby pověřit provedením Předmětu zakázky nebo jeho části třetí osobu, za její jednání však odpovídá, jako by jednal sám.


(9) Servis je oprávněn odmítnout provedení zakázky, tj. Objednávku nepotvrdit, a to i bez udání důvodu.

III. Cena a platební podmínky

(1) Cena uvedená v Objednávce jako předběžná cena je cenou předpokládanou (dále jen „Předběžná cena“). Zákazník je povinen uhradit skutečnou cenu Předmětu zakázky (dále jen „Cena“), tak jak je vymezena v článku III. odst. (4) těchto VSP, a to zejména s ohledem na skutečnou časovou náročnost provedení Předmětu zakázky.

(2) V případě, že Servis v průběhu provádění Servisních prací zjistí nepředpokládané závady, které budou mít za následek zvýšení předběžné ceny uvedené v Objednávce o více než 10%, Servis zastaví provádění Servisních prací a vyžádá si souhlas Zákazníka s nově stanovenou výší ceny. Tento souhlas je Zákazník oprávněn učinit písemně, e-mailem, telefonicky či jinou obdobnou formou (např. prostřednictvím mobilní aplikace). V případě, že se Servisu nepodaří vyžádat si souhlas Zákazníka bezprostředně po zjištění nepředpokládaných závad, v důsledku kterých bude cena uvedená v Objednávce zvýšena o více než 10%, posouvá se stanovený termín pro provedení Předmětu zakázky o dobu od zjištění nepředpokládané závady do okamžiku získání souhlasu s
novou výší ceny od Zákazníka. Dohodnutá lhůta pro provedení Předmětu zakázky bude prodloužena o dobu nutnou k získání souhlasu Zákazníka se zvýšením Předběžné ceny a čas potřebný k provedení nově zjištěných servisních prací, případně k dodání náhradních dílů, jejichž potřeba dodatečně vyvstala. V případě, že Zákazník neudělí souhlas se zvýšením Předběžné ceny ani do 5. dnů od žádosti Servisu, je Servis oprávněn od Smlouvy odstoupit a Zákazník je v takovém případě povinen uhradit Servisu cenu Servisních prací provedených do odstoupení určenou postupem dle článku III. odst. (4) těchto VSP. Stejně tak je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy do 5 dnů od doručení informace o zvýšení Předběžné ceny o více než 10 %.

(3) Postup stanovený v č. III. odst. (2) VSP se neuplatní za předpokladu, že Zákazník již v Objednávce uvede, že požaduje provedení opravy Vozidla, a to i za předpokladu, že skutečná cena bude o více než 10% vyšší než Předběžná cena uvedená v Objednávce. Za tento souhlas se považuje též stanovení Limitu objednávky Zákazníkem v Objednávce.

(4) Cena je určena skutečným rozsahem Servisních prací stanoveným dle katalogu servisních prací – ceníkem, cenou použitých náhradních dílů, případnou cenou subdodávky. Katalog servisních prací – ceník je k dispozici k nahlédnutí v prostorách příjmu vozidel v provozovně Servisu. V tomto katalogu je stanovena časová náročnost jednotlivých úkonů prováděných Servisem v jednotkách AW, přičemž 1AW odpovídá 5 minutám. V případě změny ceníku je rozhodující cena platná v den Potvrzení objednávky. Ceny náhradních dílů (a to jak těch, které jsou dodávány samostatně, tak i těch dodávaných v rámci prováděných Servisních prací) jsou stanoveny Servisem dle jeho ceníku. Přesný rozpis provedených Servisních prací a použitých náhradních dílů je uveden na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném Servisem. V případě, že se Zákazník poté, co Servis zjistí příčinu závady Vozidla, rozhodne neobjednat u Servisu provedení potřebných Servisních prací, je povinen zaplatit Servisu cenu prací vykonaných za účelem zjištění závady Vozidla (tzv. diagnostika), a to ve výši dle ceníku Servisu.

(5) K ceně stanovené dle předchozího odstavce je Servis oprávněn připočítat daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními předpisy.

(6) Cena je splatná ihned při převzetí Vozidla/náhradního dílu Zákazníkem, nestanoví-li daňový doklad (faktura) vystavený Servisem pozdější den splatnosti. Dokud Zákazník Cenu neuhradí, není Servis povinen Vozidlo/náhradní díl Zákazníkovi vydat.

(7) V případě prodlení Zákazníka s úhradou Ceny je Zákazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

(8) Servis je oprávněn požadovat po Zákazníkovi složení přiměřené zálohy na cenu zakázky, a to až do výše 100 % Předběžné ceny; pro případ nesložení požadované zálohy má Servis právo pozastavit provádění Servisních prací do doby připsání zálohy na účet Servisu nebo do jejího zaplacení v provozovně Servisu. O dobu prodlení Zákazníka se zaplacením zálohy se prodlužuje sjednaný termín pro provedení Servisních prací. Nebude-li záloha složena ani do 7 dní od první výzvy Servisu, je Servis oprávněn od Smlouvy odstoupit.

IV. Zadržovací právo

(1) Servis je oprávněn zadržet Vozidlo k zajištění své splatné pohledávky za Zákazníkem, jakož i nesplatné pohledávky, bude-li z okolností možné předpokládat, že Zákazník neplní svůj dluh či nezajistí-li svůj dluh jiným způsobem, a to na žádost Servisu. Zadržovací právo lze uplatnit vůči všem dluhům Zákazníka, a to i ve vztahu k jinému dluhu než vyplývajícímu ze Smlouvy, na základě které se Vozidlo nachází v držení Servisu.

(2) V případě zadržení Vozidla Servis bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Zákazníka o zadržení Vozidla a jeho důvodech, nejpozději však do 14 dnů ode dne jeho zadržení.

(3) Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadrženého Vozidla Zákazníkovi oproti poskytnutí jistoty v takové formě, která bude Servisem odsouhlasena. K zániku zadržovacího práva dochází rovněž uhrazením všech pohledávek Servisu, které má vůči Zákazníkovi.

V. Předání a převzetí Vozidla

(1) Zákazník je povinen předat Vozidlo k provedení Servisních prací, a následně si jej po jejich dokončení převzít v provozovně Servisu. Pokud si Zákazník přeje odvezení nebo dovezení Vozidla na jím určené místo, Servis tak učiní na účet a nebezpečí Zákazníka, a to za předem sjednanou cenu. Zákazník je povinen předat Vozidlo k provedení Předmětu zakázky v termínu určeném Servisem s tím, že v případě prodlení s předáním Vozidla v tomto termínu je Servis oprávněn od Smlouvy odstoupit, o dobu prodlení s předáním Vozidla se jinak, pokud Servis od Smlouvy neodstoupí, prodlužuje doba pro provedení Předmětu zakázky.

(2) Pokud je Vozidlo vybaveno dodatečnými zabezpečovacími prostředky, je Zákazník povinen na tuto skutečnost Servis upozornit, případně tato zařízení po dobu provádění zakázky deaktivovat nebo informovat Servis o způsobu obsluhy či kódu.

(3) Zákazník se zavazuje nenechávat ve Vozidle žádné doklady, případně jakékoliv cenné věci. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že ke dni převzetí Vozidla Servisem je Zákazník povinen mít Vozidlo prosté jakýchkoliv cenných věcí. Servis nenese odpovědnost za ztrátu či zničení věcí nacházejících se ve Vozidle, jehož oprava či úprava je Předmětem zakázky, a jejich ponechání ve Vozidle nebylo nutné k řádnému provedení Předmětu zakázky. Zákazník se v této souvislosti vzdává veškerých práv z případné náhrady škody vůči Servisu, která by mu v této souvislosti vznikla.

(4) Převzetím Vozidla k provedení zakázky přechází nebezpečí škody na Vozidle na Servis. Servis však neodpovídá za škody, které nemohl ani při vynaložení náležité péče odvrátit. Za závady a poškození Vozidla, které nebylo možné zjistit při převzetí Vozidla Servisem, např. proto, že Zákazník předal servisu Vozidlo ve znečištěném stavu, přestože při předání Vozidla již existovaly, však Servis neodpovídá (může se jednat zejména o vady laku – oděrky, škrábance, praskliny skel, světel apod.). Servis dále neodpovídá za škody způsobené vadou Vozidla, přirozenou povahou Vozidla ani způsobenou Zákazníkem či vlastníkem Vozidla.

(5) Po provedení Předmětu zakázky je Zákazník povinen převzít Vozidlo ve lhůtě stanovené pro provedení Předmětu zakázky v Objednávce, v případě, že Předmět zakázky byl proveden později nebo v případě odstoupení od Smlouvy, pak bez zbytečného odkladu po výzvě Servisu. Servis a Zákazník sjednávají, že osobami oprávněnými převzít Předmět zakázky (a spolu s ním též samotné Vozidlo či náhradní díly) jsou také veškeré osoby, které se dostaví k převzetí díla v dohodnutém termínu, předloží originál Objednávky případně vytištěnou objednávku v elektronické formě a jsou ochotny Vozidlo převzít, předložení zvláštní plné moci tedy není zapotřebí.

(6) Zákazník je povinen Vozidlo při převzetí řádně prohlédnout a vyzkoušet. Veškeré zjevné poškození Vozidla v okamžiku jeho předání a převzetí Zákazníkem, je Zákazník povinen neprodleně oznámit Servisu vytknout již při převzetí Vozidla, jinak se má zato, že Vozidlo nevykazuje žádné poškození. Zákazník je povinen Předmět zakázky převzít, a to s výhradami či bez výhrad. K později uplatněným reklamacím týkajícím se zjevných vad Předmětu zakázky existujícím a zjistitelným již při převzetí Zákazníkem, případně poškození předmětů ve Vozidle, povinné výbavy, poškození Vozidla nebo ceny zakázky, nebude brán zřetel. Totéž platí při převzetí náhradního dílu, je-li předmětem Smlouvy jeho koupě.

(7) Za provedení Předmětu zakázky se považuje okamžik podpisu daňového dokladu (faktury) Zákazníkem nebo jinou osobou, která se k převzetí Předmětu zakázky dostavila (článek V. odst. (5) těchto VSP) nebo zaplacení ceny za provedení Předmětu zakázky (v případě platby v provozovně Servisu při převzetí Vozidla) nebo podpis předávacího protokolu nebo jiného obdobného dokladu o převzetí Vozidla Zákazníkem nebo jinou osobou, která se k převzetí Předmětu zakázky dostavila (článek V. odst. (5) těchto VSP). Předmět zakázky se považuje za provedený též okamžikem, kdy Zákazník odmítl Předmět zakázky převzít nebo nepřevzal Předmět zakázky v provozovně Servisu, ačkoliv byl o dokončení Předmětu zakázky vyrozuměn a pro nepřevzetí nebyly splněny podmínky nebo okamžikem, kdy Zákazník odmítl potvrdit převzetí Předmětu zakázky v předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokumentu. Servis splní povinnost provést Předmět zakázky řádně a včas též tím, že umožní Zákazníkovi, kterémukoli jeho zaměstnanci, jeho smluvními partnerovi či jiné osobě jej zastupující přítomné v místě předání s Předmětem zakázky (Vozidlem) nakládat. Ohledně dodání náhradních dílů, je-li jejich koupě předmětem Smlouvy, platí ujednání tohoto odstavce obdobně.

(8) Vozidlo, které Servis převzal k provedení Servisních prací, není Servis povinen vydat Zákazníkovi dříve, než Zákazník uhradí veškeré platby, k nimž je dle těchto VSP a dle Smlouvy povinen. Totéž platí v případě dodání náhradního dílu, je-li jeho koupě předmětem Smlouvy.

(9) Pokud Zákazník nepřevezme Vozidlo ani do dvou dnů od uplynutí lhůty dle článku V. odst. (5) těchto VSP, zavazuje se zaplatit Servisu parkovné ve výši 200,- Kč + DPH za každý den prodlení, a to počínaje 3. dnem prodlení. To platí též v případě, kdy Vozidlo bylo Zákazníkovi předáno později pro jeho prodlení s úhradou Ceny, v takovém případě platí Zákazník parkovné za dobu ode dne následujícího po dni, kdy by měl Vozidlo převzít, do dne jeho převzetí po úhradě Ceny.

(10) Ocitne-li se Zákazník v prodlení s převzetím Vozidla, přechází nebezpečí škody na Vozidle na Zákazníka, a to počínaje prvním dnem prodlení s převzetím Vozidla.

VI. Předání a převzetí Vozidla prostřednictvím služby Digitální servisní recepce (DSR)

(1) Zákazník může předat Vozidlo k provedení Servisních prací nebo si Vozidlo od Servisu zpět převzít prostřednictvím služby „Digitální servisní recepce“ (dále jen „DSR“) a zařízení venkovního kiosku.

(2) Zařízením venkovního kiosku se pro účely těchto VSP rozumí technické zařízení stojící v budově Servisu (na adrese provozovny Servisu), které se ovládá z venkovní strany budovy, a umožňuje obsloužit Zákazníka 24/7 hodin denně, v rámci procesu zadat/objednat provedení rozsahu Servisních prací, a po provedení Servisních prací, a zaplacení ceny za jejich provedení tato vozidla vydávat zpět.

(3) Každý Zákazník s naplánovanou návštěvou servisu dostane automaticky možnost využít služby DSR – obdrží notifikaci (různé způsoby, např. sms, e-mail apod.). Pokud ale Zákazník službu bezkontaktního předání klíče a Vozidla do Servisu nevyužije, může využít možnosti neplánovaného vyzvednutí klíče (a vozidla) ze Servisu (i) po pracovní době, uvede tento požadavek a poté mu servisní poradce vygeneruje pozvánku a zašle notifikaci obvyklým způsobem. Zákazník musí před vložením klíče do venkovního kiosku projít digitálním procesem DSR, který slouží k zaevidování budoucího vložení klíče do venkovního kiosku, u kterého nemůže ovlivnit rozpis rozsahu servisních úkonů, kvůli kterým do servisu jede (protože je objednaný), ale naopak může si v procesu check-inu příp. vybrat některé aktuálně nabízené služby, práce, balíčky služeb a prací, které Servis v daném období prostřednictvím služby interaktivně Zákazníkovi nabízí, a přidat je do rozpisu prací k již plánovaným a objednaným servisním úkonům. Posledním krokem check-inu je vyznačení místa zaparkování vozidla. V případě, že je klíč vložen do venkovního kiosku mimo pracovní dobu, tak servisní poradce vyzvedne z venkovního kiosku klíč následující pracovní den a neprodleně provede načtení klíče v keyreaderu. Tímto úkonem Servis přebírá odpovědnost za Vozidlo. V případě, že klíč je vhozen v pracovní dobu do venkovního kiosku, tak vyzvednutí klíče z venkovního kiosku probíhá 3x denně. Servisní poradce vyzvedne klíč z venkovního kiosku a načte klíč v keyreaderu. Časem načtení klíče Servis přebírá odpovědnost za Vozidlo. Servisní poradce kontaktuje Zákazníka a dohodne se Zákazníkem na rozsah opravy, zašle Zákazníkovi servisní objednávku, elektronicky, nebo si odsouhlasí objednávku jinými dostupnými způsoby. Po odsouhlasení objednávky se na Vozidle začne pracovat.

(4) Pokud Zákazník využije předání Vozidla do Servisu bez předchozí objednávky, tak v průběhu registračního procesu před vložením klíče od Vozidla do venkovního kiosku Zákazník do on-line formuláře vyplní nejen registrační značku Vozidla a své telefonní číslo, ale i jméno/příjmení, e-mail, a před odeslání těchto osobních údajů se může seznámit s pravidly nakládání s osobními údaji (GDPR) + těmito VSP. Aby mohl pokračovat v procesu dále a předat klíče (Vozidlo), musí s těmito pravidly souhlasit, což ztvrdí zaškrtnutím odpovídajícího políčka ve formuláři (check boxu). Za účelem uzavření Smlouvy na provedení Servisních prací bude servisní poradce kontaktovat Zákazníka prostřednictvím e-mailu, telefonicky, nebo jiných běžných dostupných možností, a to do 24 hodin, nejdříve však následující pracovní den po vložení klíče od Vozidla do zařízení venkovního kiosku.

(5) V případě, že Vozidlo nebude Zákazníkem ve stanovené lhůtě předáno, je Zákazník povinen dohodnout se Servisem náhradní termín předání.

(6) Před vložením klíče do zařízení venkovního kiosku je Zákazník povinen Vozidlo zaparkovat na vyznačeném parkovacím místě, které se nachází vedle venkovního kiosku. Zákazník bere na vědomí, že parkoviště, na kterém se Vozidlo nachází, není střeženo ani oploceno, je opatřeno pouze závorou zabraňující neoprávněnému vjezdu a výjezdu.

(7) Po vložení klíče do venkovního kiosku je Zákazník povinen zařízení venkovního kiosku uzavřít. Servis není oprávněn s Vozidlem jakkoliv manipulovat před pořízením fotodokumentace Vozidla. V případě zjištění poškození Vozidla, které není předmětem Servisních prací, bude servisní poradce o poškození Zákazníka informovat.

(8) Servis informuje Zákazníka o provedení Předmětu zakázky a o Ceně. V případě, že Zákazník má zájem na převzetí Vozidla prostřednictvím zařízení venkovního kiosku, bude mu toto umožněno, až po úhradě Ceny. Zaplacení může zákazník provést pomocí zaslaného webového odkazu nebo odkazu v aplikaci My BMW, nejde-li o bezplatný záruční servis, nebo platbou ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře. Po úhradě celkové ceny uvedené ve faktuře bude originál faktury za Servisní práce vložena do Vozidla a klíče od Vozidla vloží servisní
poradce do zařízení venkovního kiosku. Zákazník po vložení klíče servisním poradcem do venkovního kiosku obdrží PIN. PIN je unikátní pro daný servisní případ (objednávku, DSR operaci atp.). PIN je vygenerován automaticky systémem DSR v procesu check-out (na místě resp. vzdáleně). Za zneužití PIN odpovídá Zákazník a je povinen uchovávat jej v tajnosti a nesdělovat třetím osobám. Pokud Zákazník nemůže Vozidlo vyzvednout a převzít osobně, může PIN předat jiné osobě, ale na vlastní odpovědnost. Zákazník je povinen vyzvednout Vozidlo a klíč prostřednictvím zařízení venkovního kiosku ve lhůtě do 24h od odeslání (doručení) přihlašovacího PINu, v opačném případě je povinen zaplatit Servisu parkovné dle článku V. odst. (9) VSP, po jejímž zaplacení bude Zákazníkovi odeslán nový přihlašovací PIN. Vozidlo pro vyzvednutí bude přistaveno na servisní parkoviště Servisu vedle venkovního kiosku, a bude pořízena fotodokumentace.

(9) Po zadaní PINu a vyzvednutí klíče z venkovního kiosku je Zákazník povinen Vozidlo ihned zkontrolovat. V případě zjištění poškození Vozidla je Zákazník povinen ihned informovat Servis.

(10) Nebezpečí škody na Vozidle přechází na Servis v okamžiku, kdy servisní poradce vyzvedne z venkovního kiosku klíč a neprodleně provede načtení klíče v keyreaderu. Tímto úkonem načtením klíče Servis přebírá odpovědnost za Vozidlo. Po provedení Předmětu zakázky přechází nebezpečí škody na Vozidle zpět na Zákazníka okamžikem, kdy Servis umožní Zákazníkovi převzít Vozidlo, tedy vložením klíče od Vozidla do zařízení venkovního kiosku a odesláním PIN Zákazníkovi prostřednictvím DSR.

VII. Provedení Předmětu zakázky

(1) Servis je povinen při provádění Předmětu zakázky dodržovat předpisy a směrnice výrobce, používat originální díly (pokud existují), a to pouze schválené pro daný typ vozidla. Servis není vázán pokyny Zákazníka týkajícími se způsobu provedení Předmětu zakázky.

(2) Servis je oprávněn provést testovací jízdy převzatým Vozidlem, a to jak během samotného provádění opravy, tak i po jejím dokončení.

(3) Servis provede Předmět zakázky v termínu stanoveném ve Smlouvě. Pokud se změní nebo rozšíří rozsah Předmětu zakázky oproti rozsahu původně sjednanému ve Smlouvě, a následkem toho není možné původní termín provedení Předmětu zakázky dodržet, je Servis oprávněn stanovit nový termín dokončení a tento sdělit Zákazníkovi. Servis je rovněž oprávněn stanovit nový termín Provedení zakázky, vyjdou-li najevo další závady, které Servis nemohl při zjevné prohlídce Vozidla zjistit.

(4) Servis je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
a) Zákazník vstoupil do likvidace;
b) proti Zákazníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení;
c) Zákazník předem prohlásí, že z jeho strany nebude uhrazena sjednaná Cena;
d) Zákazník neposkytuje součinnost potřebnou k provedení Předmětu zakázky;
e) Zákazník jinak závažně porušil své povinnosti ze Smlouvy.

V těchto případech může také Servis uplatnit zadržovací právo k Vozidlu, nebude-li mu ze strany Zákazníka poskytnuta dostatečná finanční záruka. Ve všech případech, kdy je Servis v souladu se zákonem, uzavřenou Smlouvou a těmito VSP oprávněn od Smlouvy odstoupit, je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy k důvodu, pro který Servis může od Smlouvy odstoupit, došlo.

VIII. Odpovědnost za vady – podmínky pro podnikatele

(1) Není-li dále v těchto VSP uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 2615, § 2099 až § 2117 OZ). Zákazník bere na vědomí, že ust. § 2158 a násl. OZ se ve vztahu k Zákazníkům – podnikatelům neuplatní.

(2) Servis neposkytuje na Servisní práce záruku za jakost, není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak. Po dobu, po kterou nemohl Zákazník v souvislosti s opravou Vozidla Vozidlo užívat, nedochází ke stavení ani k přerušení běhu lhůty pro oznámení vady.

(3) Jde-li o Servisní práce, je Zákazník povinen oznámit vadu (doručit reklamaci) Servisu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jde-li o skryté vady, pak nejpozději však do šesti měsíců od převzetí Vozidla po provedení Servisních prací. Jdeli o koupi náhradních dílů, je Zákazník povinen oznámit vadu (doručit reklamaci) Servisu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jde-li o skryté vady, pak nejpozději však do dvou let od převzetí náhradních dílů.

(4) Při samostatném prodeji náhradních dílů (aniž by současně byla provedena jejich montáž) odpovídá Servis za vady náhradních dílů výlučně za podmínky, že montáž v Servisu zakoupeného náhradního dílu byla provedena odborně v souladu s technologickými postupy stanovenými výrobcem, a to osobou, která v rámci své podnikatelské činnosti takového práce provádí a disponuje příslušnými certifikáty a oprávněními, které požaduje výrobce potažmo dodavatel náhradních dílů a současně bude tato montáž provedena odborně bez jakéhokoliv poškození náhradního dílu. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí náhradního dílu v případě samostatného prodeje originálních náhradních dílů. Nárok na reklamační řízení je jen v případě, že díl bude namontován, aby servis mohl překontrolovat správnost a úplnost montáže prodaného náhradního dílu, nebo příslušenství.

(5) Na běžné opotřebení, nesprávné použití Vozidla, jeho mechanické poškození, neoprávněný zásah a použití Vozidla k závodům, školením, tréninku a podobným činnostem, se poskytnutá záruka nevztahuje.

(6) Odpovědnost Servisu za vady se dále nevztahuje na Servisní práce provedené za použití Zákazníkem dodaných náhradních dílů (provozních hmot) namontovaných (použitých) na jeho žádost, ani na Servisní práce provedené na výslovnou žádost Zákazníka v rozporu s technologickým předpisem výrobce.

(7) Práva z odpovědnosti za vady Předmětu zakázky může Zákazník konkrétně uplatnit zejména osobně v kterékoliv provozovně Servisu (viz čl. XII. Odst. (6) VSP nebo elektronickou poštou na adrese: bmw@bmwcartec.cz

V reklamaci je Zákazník povinen uvést minimálně níže uvedené náležitosti:
a) přesné označení smluvních stran (jméno, příjmení/název, IČ, sídlo);
b) přesnou specifikaci Předmětu zakázky, tj. Vozidla (zejména číslo karosérie, typ, datum první
registrace, registrační značku, stav vozidla, počet najetých kilometrů apod.) nebo náhradního
dílu;
c) důvod reklamace – podrobný popis zjištěné vady.
d) podpis Zákazníka.

Spolu s oznámením o reklamaci je Zákazník povinen Servisu předložit doklad o úhradě ceny za reklamované práce/náhradní díly (tzn. daňový doklad – fakturu). Nebude-li reklamace obsahovat uvedené náležitosti, není ji Servis povinen přijmout. Zákazník přistaví Vozidlo nebo dodá náhradní díly do Servisu k posouzení reklamace v termínu určeném Servisem.

(8) Obecná lhůta pro vyřízení reklamace, ve které Servis sdělí Zákazníkovi způsob jejího vyřízení, činí 30 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci Servisu, případně ode dne předání Vozidla k záruční opravě (pokud to vyžaduje povaha vady), a to podle toho, která z těchto skutečností nastala později. Tato lhůta se automaticky prodlužuje o dobu potřebnou k dodání zřídka měněných náhradních dílů, které je nutné objednat přímo u výrobce. Lhůta k vyřízení reklamace dle věty první tohoto odstavce se rovněž neuplatní v případě výskytu složitějších vad a méně často prováděných servisních prací nutných k odstranění reklamované vady. Míru složitosti servisních prací nutných k odstranění reklamované vady posuzuje Servis. Tento je současně v těchto
případech oprávněn stanovit termín pro vyřízení reklamace, resp. odstranění oznámené závady.

(9) Způsob vyřízení reklamace určuje Servis. Dle povahy reklamované vady může Servis dle své volby vadu odstranit její opravou nebo výměnou vadné věci za bezvadnou, není-li to možné nebo účelné, může Servis poskytnutou Zákazníkovi slevu z ceny.

(10) Provedením servisních prací v rámci záručních oprav, jakož ani převzetím náhradních dílů, resp. jejich části, poskytovaných z titulu uplatnění práva ze záruky, nezačíná běžet nová záruční doba. Výjimkou je situace, kdy Zákazník uhradí minimálně 50% ceny servisních prací nebo minimálně 20% ceny poskytovaných náhradních dílů nutných k odstranění reklamované vady, tzv. goodwill. V takovém případě Servis poskytne záruku na provedené práce a dodané náhradní díly v délce 24 měsíců ode dne převzetí Vozidla/případně jen náhradního dílu a úhrady části skutečně ceny servisních prací a poskytovaných náhradních dílů.

IX. Odpovědnost za vady – podmínky pro Spotřebitele

(1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Servisu za vady, včetně záruční odpovědnosti Servisu, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 2158 a násl. OZ) a zákonem o ochraně spotřebitele. Tento článek těchto VSP upravující odpovědnost Servisu za vady se uplatní v případě, kdy Zákazník uzavřel Smlouvu jako Spotřebitel.

(2) Servis odpovídá Zákazníkovi za to, že Předmět zakázky při jeho převzetí Zákazníkem nemá vady. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má Předmět zakázky při předání Zákazníkovi, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Servis způsobil porušením své povinnosti.

(3) Zákazník může vytknout vadu, která se na Předmětu zakázky projeví v době dvou let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí Předmětu zakázky, má se za to, že Předmět zakázky byl vadný již při převzetí, ledaže to povaha Předmětu zakázky nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Zákazník nemůže Vozidlo užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

(4) Při samostatném prodeji náhradních dílů (aniž by současně byla provedena jejich montáž) odpovídá Servis za vady náhradních dílů výlučně za podmínky, že montáž v Servisu zakoupeného náhradního dílu byla provedena odborně v souladu s technologickými postupy stanovenými výrobcem, a to osobou, která v rámci své podnikatelské činnosti takového práce provádí a disponuje příslušnými certifikáty a oprávněními, které požaduje výrobce potažmo dodavatel náhradních dílů a současně bude tato montáž provedena odborně bez jakéhokoliv poškození náhradního dílu. Nárok na reklamační řízení je jen v případě, že díl bude namontován, aby servis mohl překontrolovat správnost a úplnost montáže prodaného náhradního dílu, nebo příslušenství.

(5) Servis neodpovídá za vady v důsledku běžného opotřebení, nesprávného použití Vozidla, jeho mechanického poškození, neoprávněného zásahu nebo použití Vozidla k závodům, školením, tréninku a podobným činnostem.

(6) Odpovědnost Servisu za vady se dále nevztahuje na Servisní práce provedené za použití Zákazníkem dodaných náhradních dílů (provozních hmot) namontovaných (použitých) na jeho žádost, spočívá-li vada Servisních prací v použití takových náhradních dílů, ani na Servisní práce provedené na výslovnou žádost Zákazníka v rozporu s technologickým předpisem výrobce.

(7) V případě, že Předmět zakázky nemá vlastnosti uvedené v odst. (2), má Zákazník právo:
a) požadovat odstranění vady,
b) požadovat přiměřenou slevu z Ceny,
c) odstoupit od Smlouvy,
s tím, že Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) Servis vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s těmito VSP,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo
d) je z prohlášení Servisu nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.
Je-li vada Předmětu zakázky nevýznamná, Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy.

(8) Práva z odpovědnosti za vady může Zákazník konkrétně uplatnit zejména osobně v kterékoliv provozovně Servisu (viz čl. XII. odstavec (6) VSP nebo elektronickou poštou na adrese:
bmw@bmwcartec.cz

V reklamaci je Zákazník povinen uvést minimálně níže uvedené náležitosti:
a) přesné označení smluvních stran (jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon);
b) číslo faktury, kterou byla Zákazníkovi fakturována cena Předmětu zakázky;
c) přesnou specifikaci Vozidla (zejména číslo karosérie, typ, datum první registrace, registrační značku, stav vozidla, počet najetých kilometrů apod.);
d) důvod reklamace – podrobný popis zjištěné vady;
e) podpis Zákazníka.
Zákazník přistaví Vozidlo nebo dodá náhradní díly do Servisu k posouzení reklamace v termínu určeném Servisem.

(9) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Zákazník o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Servis se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Zákazníka (uplatnění práva z vadného plnění) Servisu.

(10) Po marném uplynutí lhůty dle předchozího odstavce může Zákazník od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

(11) Servis je povinen vydat Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

(12) Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však Zákazník právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Servis namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

(13) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Servisu za vady může upravit reklamační řád Servisu.

(14) Servis či jiná osoba může Zákazníkovi poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.

X. Volba práva, prorogace

(1) Smluvní strany se pro případ řešení sporu dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na místní příslušnosti soudu prvního stupně, a to Krajského soudu v Ostravě, případně Okresního soudu v Ostravě.

(2) Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

XI. Zvláštní ustanovení pro Spotřebitele

(1) Ujednání uvedené v tomto článku platí výlučně pro Zákazníka, který vystupuje ve vztahu vzniklém uzavřením Smlouvy jako Spotřebitel, tedy jako fyzická osoba, které tuto smlouvu uzavírají mimo rámec své podnikatelské činnosti.

(2) Je-li Smlouva uzavírána prostřednictvím komunikace na dálku v souladu s čl. II bodem (3) těchto VSP, pak Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů, ode dne jejího uzavření v souladu s § 1829 odst. 1 OZ. Dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitele, je Spotřebitel povinen v souladu s § 1834 OZ uhradit Servisu poměrnou část sjednané ceny, jež odpovídá hodnotě poskytnutého plnění ze strany Servisu.

(3) Spotřebitel tímto ve smyslu § 1823 OZ výslovně žádá, aby Servis započal s plněním svých povinností, jež jsou předmětem Smlouvy bezprostředně po jejím uzavření, tj. ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ.

(4) Spotřebitel tímto ve smyslu § 1837 písm. a) OZ souhlasí, aby Servis splnil své povinnosti, jež jsou předmětem Smlouvy, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ. Jestliže Servis takto splnil své povinnosti před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ, není Spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

(5) V případě, že dojde mezi Servisem a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

(6) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:

https://adr.coi.cz/cs, Email: adr@coi.cz. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XII. Závěrečná ustanovení

(1) Pro účely zajištění závazků vyplývajících ze záručních podmínek, pro statistické účely a pro možnost zákazníka být informován o dalších nabídkách skupiny BMW Group a dealerské sítě autorizovaných prodejců, dává Zákazník svým podpisem Potvrzení servisní objednávky nebo Fakturou za náhradní díly, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, jakož i nařízením o ochraně osobních údajů, a to nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 (dále jen „GDPR“) výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas platí do doby jeho písemného odvolání. Zákazník bere na vědomí, že Servis je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka i bez výslovného souhlasu, a to způsobem a za podmínek stanovených GDPR.

(2) Podpisem potvrzení servisní Objednávky nebo faktury Zákazník stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VSP, a s jejich zněním bez výhrad souhlasí. Úplné aktuální znění těchto VSP je zveřejněno v provozovnách Servisu a/nebo na internetových stránkách Servisu, a to https://www.cartecgroup.com/smluvni-podminky-provadeni-oprav-v-cartec-olomouc/. Tyto VSP je Servis oprávněn kdykoli jednostranně změnit, provedenou změnu je však povinen oznámit Zákazníkovi. Tato oznamovací povinnost je splněna zveřejněním aktuálního nového znění VSP v provozovně Servisu a/nebo na internetových stránkách Servisu, a to https://www.cartecgroup.com/smluvni-podminky-provadeni-oprav-v-cartec-olomouc/. Zákazník má právo změnu VSP odmítnout a uzavřenou Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět nejpozději do nabytí účinnosti těchto změněných VSP, a to v 15 denní výpovědní době, která začne běžet okamžikem doručení výpovědi Servisu. Nebude-li do okamžiku nabytí účinnosti změněných VSP uzavřená Smlouva vypovězena, platí, že Zákazník se změnou VSP souhlasí.

(3) Servis se zavazuje nakládat s informacemi, které o sobě uvedl Zákazník plně v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník tímto uděluje Servisu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl Zákazník, a to: jméno a příjmení, obchodní firmy (názvu), adresy, bydliště, sídla, identifikačního čísla, daňové identifikační čísla, adresy elektronické pošty a telefonní čísla. Tyto údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to pro účely informačních a účtovacích systémů servisu a pro využití v rámci marketingových akcí servisu, za účelem vývoje a zlepšení služeb a informování Zákazníka o nových produktech Servisu. Osobní údaje budou zpracovávány na dobu potřebnou k plněním smluvních a zákonných povinností Servisu. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí do doby jeho písemného odvolání Zákazníkem. Zákazník dává dále výslovně souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, servisem na adresu jeho elektronické pošty.

(4) Je-li některé ustanovení VSP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

(5) VSP jsou umístěny na stránce https://www.cartecgroup.com/smluvni-podminky-provadeni-oprav-v-cartec-ostrava/, kde si lze tyto VSP uložit či vytisknout užitím obvyklých pokynů. VSP je možné stáhnout ve formátu PDF.

(6) Kontaktní údaje Servisu
adresa sídla: Vítkovická 3246/1a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
adresa provozoven prodávajícího:
Vítkovická 3246/1a, 702 00 Ostrava, telefon: +420-597 499 200
adresa elektronické pošty: bmw@bmwcartec.cz

Ruská 3018, 702 00 Ostrava Vítkovice, telefon: +420-597 499 290
adresa elektronické pošty: recepce505@bmwcartec.cz
Servis neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.


(7) Tyto VSP nabývají účinnosti dne 20.7.2023 a v celém rozsahu nahrazují Všeobecné smluvní podmínky pro provádění oprav a náhradních dílů ze dne 14. 06. 2021.

V Ostravě dne 20.7.2023