Přeskočit na obsah
CarTec Group

Kompletní všeobecné smluvní podmínky pro provádění oprav a prodej náhradních dílů naleznete k nahlédnutí níže.

CarTec Ostrava s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky pro provádění oprav a prodej náhradních dílů

I. Obecná ustanovení

(1) Tyto Všeobecné smluvní podmínky pro provádění oprav a prodej náhradních dílů (dále jen „VSP“) jsou vyhotoveny obchodní společností CarTec Ostrava s.r.o., se sídlem Vítkovická 3246/1a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25913620, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 27074 (dále jen „Servis“).

(2) VSP upravují právní vztahy vznikající mezi výše uvedenou obchodní společností CarTec Ostrava, jako zhotovitelem a právnickou nebo fyzickou osobou jako objednatelem (dále také „Zákazník“), při provádění oprav či úprav motorových vozidel, přívěsů, agregátů a jejich dílů (dále také „Servisní práce“). Tyto VSP se dále vztahují na samostatný prodej náhradních dílů, a to na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Servisem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím.

(3) Tyto VSP se použijí také v případě, kdy Zákazníkem je spotřebitel, tedy fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání (dále jen „Spotřebitel“). Je-li Zákazník v postavení Spotřebitele, má v určitých případech výhodnější postavení či širší rozsah práv. Pokud se tedy týká určité oprávnění pouze Zákazníka v postavení Spotřebitele, pak bude v těchto VSP označen pouze jako Spotřebitel.

(4) Uzavřením smlouvy způsobem uvedeným níže Zákazník rovněž stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VSP a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto VSP je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uzavřením smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

(5) Je-li Smluvní stranou Spotřebitel řídí se vztahy neupravené těmito VSP občanským zákoníkem, tedy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákonem o ochraně spotřebitele, tedy zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). Není-li Smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VSP OZ.

(6) Webovými stránkami Servisu sloužící pro závaznou rezervaci termínu schůzky se rozumí tato internetová adresa: https://plan.soft-nrg.com/grou… (dále jen „Webové stránky“).

II. Objednávka a uzavření smlouvy

(1) Je-li smlouva o dílo na provedení servisních prací, případně kupní smlouva na prodej náhradních dílů (dále jen „Smlouva“) uzavírána při osobním jednání Servisu a Zákazníka, pak je uzavřena okamžikem potvrzení řádně vyplněné a zákazníkem podepsané objednávky (dále jen „Objednávka“) ze strany Servisu. Objednávka bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu.

(2) Je-li Smlouva uzavírána prostřednictvím komunikace na dálku, pak smluvní vztah mezi Servisem a Zákazníkem vzniká doručením potvrzení o přijetí Objednávky (akceptací) ze strany Servisu, jež je Servisem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy Zákazníka, kterou uvedl ve své Objednávce, ať už byla učiněna prostřednictvím rezervačního formuláře, e-mailu, telefonicky či jiným obdobným způsobem (dále jen „Potvrzení objednávky“). Tímto okamžikem dochází k uzavření Smlouvy mezi Servisem a Zákazníkem. Veškeré náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory si Zákazník hradí sám.

(3) Servis na svých Webových stránkách umožňuje Zákazníkovi rezervovat konkrétní termín schůzky za účelem učinění Objednávky a uzavření Smlouvy osobním jednáním Servisu a Zákazníka, kde Zákazník vyplní své kontaktní údaje, jakož i předpokládaný Předmět zakázky (dále jen „Sjednaný termín“). Takto Sjednaný termín je pro Zákazníka závazný, když v případě nedostavení se v uvedeném Sjednaném termínu do sídla Servisu či nezrušení Sjednaném termínu v časovém předstihu nejméně 12 hodin předem je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, jakož i případnou náhradu vzniklé újmy.

(4) Objednávka na provedení servisních prací obsahuje zejména tyto náležitosti:

 • a) přesné označení smluvních stran (jméno, příjmení/název, IČ/datum narození, sídlo/bydliště);
 • b) bankovní spojení (v případě bezhotovostní platby);
 • c) přesnou specifikaci vozidla, motocyklu, agregátu apod., (dále jen „Vozidlo“), a to zejména číslo karosérie, typ, datum první registrace, registrační značku, stav vozidla, počet najetých kilometrů apod.;
 • d) popis závady, resp. rozsah požadované opravy či úpravy/přesnou specifikaci požadovaného náhradního dílu (dále také „Předmět zakázky“);
 • e) cenu servisních prací/náhradních dílů, resp. její předběžný odhad, případně cenový limit;
 • f) platební podmínky;
 • g) dodací lhůtu;
 • h) podpis zákazníka.

(4) Servis je oprávněn před uzavřením smlouvy, tj. před potvrzením Objednávky, Vozidlo prohlédnout, případně provést zkušební jízdu, a na základě této prohlídky upřesnit údaje uvedené v Objednávce, zejména upřesnit nebo opravit popis Vozidla, resp. rozsah Předmětu zakázky.

(5) Změna Předmětu zakázky, zejména rozšíření rozsahu Servisních prací, je možná pouze se souhlasem obou smluvních stran učiněným v písemné, e-mailové, telefonické či jiné obdobné formě. V návaznosti na rozšíření požadovaného rozsahu Servisních prací je Servis oprávněn přiměřeně prodloužit termín dodání a stanovit novou cenu.

(6) Servis je oprávněn v případě potřeby pověřit provedením Předmětu zakázky nebo jeho části třetí osobu, za její jednání však odpovídá, jako by jednal sám.

(7) Servis je oprávněn odmítnout provedení zakázky, a to i bez udání důvodu.

III. Cena a platební podmínky

(1) Cena uvedená v Objednávce jako Předběžná cena je cenou předpokládanou. Zákazník je povinen uhradit skutečnou cenu Předmětu zakázky (dále jen „Cena“), tak jak je vymezena v článku III. odst. (4) těchto VSP, a to zejména s ohledem na skutečnou časovou náročnost provedení díla.

(2) V případě, že Servis v průběhu provádění Servisních prací zjistí nepředpokládané závady, které budou mít za následek zvýšení Předběžné ceny uvedené v Objednávce o více než 10%, Servis zastaví provádění Servisních prací a vyžádá si souhlas Zákazníka s nově stanovenou výší ceny. Tento souhlas je Zákazník oprávněn učinit písemně, e-mailem, telefonicky či jinou obdobnou formou. V případě, že se Servisu nepodaří vyžádat si souhlas Zákazníka bezprostředně po zjištění nepředpokládaných závad, v důsledku kterých bude cena uvedená v Objednávce zvýšena o více než 10%, posouvá se stanovený termín pro provedení zakázky o dobu od zjištění nepředpokládané závady do okamžiku získání souhlasu s novou výší ceny od Zákazníka. Dohodnutá lhůta pro provedení opravy bude prodloužena o dobu nutnou k získání souhlasu Zákazníka se zvýšením ceny opravy a čas potřebný k provedení nově zjištěných servisních úkonů.

(3) Postup stanovený v odst. (2) tohoto článku se neuplatní za předpokladu, že Zákazník již v Objednávce uvede, že požaduje provedení opravy Vozidla, a to i za předpokladu, že skutečná cena bude o více než 10% vyšší než Předběžná cena uvedená v Objednávce. Za tento souhlas se považuje stanovení Limitu opravy Zákazníkem v Objednávce.

(4) Celková skutečná cena Předmětu zakázky je určena skutečným rozsahem výkonu práce Servisu stanovená dle katalogu servisních prací – ceníkem, cenou použitých originálních náhradních dílů, případnou cenou subdodávky. Katalog servisních prací – ceník je k dispozici k nahlédnutí v prostorách příjmu vozidel. V tomto katalogu je stanovena časová náročnost jednotlivých úkonů prováděných Servisem v jednotkách AW, přičemž 1AW odpovídá 5 minutám. V případě změny ceníku je rozhodující cena platná v den přijetí Objednávky. Ceny náhradních dílů (a to jak těch, které jsou dodávány samostatně, tak i těch dodávaných v rámci prováděných servisních prací) jsou stanoveny přímo výrobcem, tj. společností BMW (Bayerische Motoren Werke AG) a v této ceně jsou následně servisem Zákazníkovi vyúčtovány. Přesný rozpis provedených Servisních prací a použitých náhradních dílů je uveden na daňovém dokladu (faktuře) vystavené servisem.

(5) K ceně stanovené dle předchozího odstavce je Servis oprávněn připočítat daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními předpisy.

(6) Cena zakázky je splatná ihned při převzetí Vozidla/náhradního dílu Zákazníkem, nestanoví-li daňový doklad (faktura) vystavený servisem pozdější den splatnosti.

(7) V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny zakázky, je Zákazník povinen uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové ceny zakázky za každý započatý den prodlení.

(8) Servis je oprávněn požadovat na Zákazníkovi složení přiměřené zálohy na cenu zakázky; pro případ nesložení vyžádané zálohy má Servis právo pozastavit provádění díla do doby připsání zálohy na účet Servisu nebo do jejího zaplacení v hotovosti v sídle Servisu. O dobu prodlení Zákazníka se zaplacením zálohy se prodlužuje sjednaný termín dokončení díla. Nebude-li záloha složena ani do 7 dní po první výzvě Servisu, je Servis oprávněn od Smlouvy odstoupit.

VI. Zadržovací právo

(1) Servis je oprávněn zadržet předmět zakázky k zajištění své splatné pohledávky za Zákazníkem, jakož i nesplatné pohledávky, bude-li z okolností možné předpokládat, že Zákazník neplní svůj dluh či nezajistí-li svůj dluh jiným způsobem, a to na žádost Servisu. Zadržovací právo lze uplatnit vůči všem závazkům Zákazníka, a to i ve vztahu k jinému závazku než vyplývajícímu ze Smlouvy.

(2) V případě zadržení Vozidla Servis bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Zákazníka o zadržení Vozidla a jeho důvodech, nejpozději však do 14 dnů ode dne jeho zadržení.

(3) Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadrženého předmětu zakázky Zákazníkovi oproti poskytnutí jistoty v takové formě, která bude Servisem odsouhlasena. K zániku zadržovacího práva dochází rovněž uhrazením všech pohledávek Servisu, které má vůči Zákazníkovi.

V. Předání a převzetí vozidla

(1) Zákazník je povinen předat Vozidlo k provedení Servisních prací, a následně si jej i po jejich dokončení převzít v sídle Servisu. Pokud si Zákazník přeje odvezení nebo dovezení Vozidla na jím určené místo, Servis tak učiní na účet a nebezpečí Zákazníka, a to za předem sjednanou cenu.

(2) Pokud je Vozidlo vybaveno dodatečnými zabezpečovacími prostředky, je Zákazník povinen na tuto skutečnost Servis upozornit, případně tato zařízení po dobu provádění zakázky deaktivovat nebo jej informovat o způsobu obsluhy či kódu.

(3) Zákazník se zavazuje nenechávat ve Vozidle žádné doklady, případně jakékoliv cenné věci. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že ke dni převzetí Vozidla Servisem je Zákazník povinen mít Vozidlo prosté jakýchkoliv cenných věcí. Servis nenese odpovědnost za ztrátu či zničení věcí nacházejících se ve Vozidle, jehož oprava či úprava je Předmětem zakázky, a jejich ponechání ve Vozidle nebylo nutné k řádnému provedení Předmětu zakázky. Zákazník se v této souvislosti vzdává veškerých práv z případné náhrady škody po Servise, která by mu v této souvislosti vznikla.

(4) Převzetím Vozidla k provedení zakázky přechází nebezpečí škody na vozidle na Servis. Servis však neodpovídá za škody, které nemohl ani při vynaložení náležité péče odvrátit. Za závady a poškození Vozidla, které nebylo možné zjistit při převzetí Vozidla Servisem, např. proto, že Zákazník předal servisu Vozidlo ve znečištěném stavu, přestože při předání Vozidla již existovaly, však Servis neodpovídá (může se jednat zejména o vady laku – oděrky, škrábance, praskliny skel, světel apod.). Servis dále neodpovídá za škody způsobené vadou Vozidla, přirozenou povahou věci ani způsobenou Zákazníkem či vlastníkem Vozidla.

(5) Po provedení předmětu zakázky je Zákazník povinen převzít Vozidlo ve lhůtě stanovené v Objednávce. Servis je oprávněn Vozidlo vydat osobě, která předloží originál Objednávky. Tato osoba bude považována za osobu pověřenou k vyzvednutí Vozidla, když není potřeba k vyzvednutí Vozidla sepsaní žádné zvláštní plné moci. Zákazník je povinen zajistit, že Objednávka nebude zneužita. Zákazník se v této souvislosti vzdává veškerých práv z případné náhrady škody po Servise, které by mu v této souvislosti vznikla.

(6) Zákazník je povinen předmětné Vozidlo při převzetí řádně prohlédnout a vyzkoušet. Veškeré vady, které předmětné Vozidlo má v okamžiku jeho předání a převzetí Zákazníkem, je Zákazník povinen neprodleně oznámit a písemně vytknout již při převzetí Vozidla, jinak se má zato, že provedená zakázka nevykazuje žádné vady. Zákazník je povinen Vozidlo převzít, a to s výhradami či bez výhrad. K později uplatněným reklamacím týkajícím se vad existujících již při převzetí Vozidla Zákazníkem, případně reklamacím předmětů ve voze, povinné výbavy, poškození Vozidla nebo ceny zakázky, nebude brán zřetel. Za převzetí celého předmětu zakázky se považuje okamžik podpisu daňového dokladu (faktury) nebo zaplacení ceny za provedení předmětu zakázky (v případě platby v hotovosti), popř. podpis jiného předávajícího protokolu.

(7) Pokud Zákazník nepřevezme Vozidlo do dvou dnů ode dne ukončení zakázky, zavazuje se zaplatit Servisu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení, a to počínaje 3. dnem prodlení.

(8) Ocitne-li se Zákazník v prodlení s převzetím Vozidla, přechází nebezpečí škody na Vozidle na Zákazníka, a to počínaje prvním dnem prodlení.

VI. Provedení zakázky

(1) Servis je povinen při opravě dodržovat předpisy a směrnice výrobce, používat originální díly (pokud existují), a to pouze schválené pro daný typ vozidla. Servis není vázán příkazy Zákazníka týkající se způsobu provedení zakázky.

(2) Servis je oprávněn provést testovací jízdy převzatým Vozidlem, a to jak během samotného provádění opravy, tak i po jejím dokončení.

(3) Servis provede zakázku v termínu stanoveném v Objednávce. Pokud se změní nebo rozšíří rozsah předmětu zakázky oproti původně sjednanému v Objednávce, a následkem toho není možné původní termín dokončení zakázky dodržet, je Servis oprávněn stanovit nový termín dokončení a tento sdělit Zákazníkovi. Servis je rovněž oprávněn stanovit nový termín dokončení díla, vyjdou-li najevo další závady, které Servis nemohl při zjevné prohlídce Vozidla zjistit.

 • (4) Servis je oprávněn od smlouvy na provedení zakázky odstoupit v případě, že:

V těchto případech může také Servis uplatnit zadržovací právo k věci, která je předmětem zakázky, nebude-li mu ze strany Zákazníka poskytnuta dostatečná finanční záruka.

Ve všech případech, kdy je Servis v souladu se zákonem, uzavřenou Smlouvou a těmito VSP oprávněn od smlouvy odstoupit, je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy k důvodu, pro který Servis může od smlouvy odstoupit, došlo.

VII. Záruka za jakost

(1) Servis poskytuje záruku na provedené Servisní práce v délce 6 měsíců a záruku na dodané náhradní díly v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem sjednaného termínu převzetí Vozidla po opravě. Při samostatném prodeji náhradních dílů (aniž by současně byla provedena jejich montáž) poskytuje Servis záruku za jakost v délce 24 měsíců, a to výlučně za podmínky, že montáž v Servisu zakoupeného náhradního dílu bude provedena odborně v souladu s technologickými postupy stanovenými výrobcem, a to osobou, která v rámci své podnikatelské činnosti takového práce provádí a disponuje příslušnými certifikáty a oprávněními, které požaduje výrobce potažmo dodavatel náhradních dílů a současně bude tato montáž provedena odborně bez jakéhokoliv poškození náhradního dílu. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí náhradního dílu v případě samostatného prodeje originálních náhradních dílů.

(2) Na přirozené opotřebení, nesprávné použití Vozidla, jeho mechanické poškození, neoprávněný zásah a použití Vozidla k závodům, školením, tréninku a podobným činnostem, se poskytnutá záruka nevztahuje.

(3) Záruka se dále nevztahuje na Servisní práce, provedené za použití zákazníkem donesených náhradních dílů (provozních hmot) namontovaných (použitých) na jeho žádost, jakož ani na Servisní práce provedené v rozporu s technologickým předpisem výrobce, a to na výslovnou žádost zákazníka.

(4) Případnou reklamaci zakázky (tj. vadu provedených Servisních prací, jakož i samostatně dodaných náhradních dílů) je zákazník povinen uplatnit u Servisu bez zbytečného odkladu po výskytu vady, na kterou se vztahuje poskytnutá záruka.

(5) Reklamaci je Zákazník povinen uplatnit u Servisu v písemné formě, kdy v oznámení o reklamaci je povinen uvést minimálně níže uvedené náležitosti:

 • a) přesné označení smluvních stran (jméno, příjmení/název, IČ/datum narození, sídlo/bydliště);
 • b) přesnou specifikaci vozidla (zejména číslo karosérie, typ, datum první registrace, registrační značku, stav vozidla, počet najetých kilometrů apod.);
 • c) důvod reklamace – podrobný popis zjištěné vady.
 • d) podpis Zákazníka.

Spolu s oznámením o reklamaci je Zákazník povinen Servisu předložit doklad o úhradě ceny za reklamované práce/náhradní díly (tzn. daňový doklad – fakturu), jako o počátku běhu stanovené záruční doby. Nebude-li reklamace obsahovat uvedené náležitosti, není ji Servis povinen přijmout.

(6) Obecná lhůta pro vyřízení reklamace, ve které Servis sdělí Zákazníkovi způsob jejího vyřízení, činí 30 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci Servisu, případně ode dne předání Vozidla k záruční opravě, pokud to vyžaduje povaha závady. Tato lhůta se automaticky prodlužuje o dobu dodání zřídka měněných náhradních dílů, které je nutné objednat přímo u výrobce. Obecná reklamační lhůta se rovněž neuplatní v případě výskytu složitějších závad a méně často prováděných Servisních prací nutných k odstranění reklamované závady. Míru složitosti Servisních prací, nutných k odstranění reklamované závady, posuzuje Servis. Tento je současně v těchto případech oprávněn stanovit termín pro vyřízení reklamace, resp. odstranění oznámené závady.

(7) Provedením Servisních prací v rámci záručních oprav, jakož ani převzetím náhradních dílů, resp. jejich části, poskytovaných z titulu uplatnění práva ze záruky, nezačíná běžet nová záruční doba. Výjimkou je situace, kdy Zákazník uhradí minimálně 50% ceny Servisních prací nebo minimálně 20% ceny poskytovaných náhradních dílů nutných k odstranění reklamované závady, tzv. goodwill. V takovém případě Servis poskytne záruku na provedené práce a dodané náhradní díly v délce 24 měsíců ode dne převzetí Vozidla/případně jen náhradního dílu a úhrady části skutečně ceny servisních prací a poskytovaných náhradních dílů.

VIII. Volba práva, prorogace

(1) Smluvní strany se pro případ řešení sporu dohodly v souladu s § 89a občanského soudního řádu na místní příslušnosti soudu prvního stupně, a to Krajského soudu v Ostravě, případně Okresního soudu v Ostravě.

IX. Zvláštní ustanovení pro Spotřebitele

(1) Ujednání uvedené v tomto článku platí výlučně pro Zákazníka, který vystupuje ve vztahu vzniklém uzavřením Smlouvy jako Spotřebitel, tedy jako fyzická osoba, které tuto smlouvu uzavírají mimo rámec své podnikatelské činnosti.

(2) Je-li Smlouva uzavírána prostřednictvím komunikace na dálku v souladu s čl. II bodem (2) těchto VSP, pak Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů, ode dne jejího uzavření v souladu s § 1829 odst. 1 OZ. Dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitele, je Spotřebitel povinen v souladu s § 1834 OZ uhradit Servisu poměrnou část sjednané ceny, jež odpovídá hodnotě poskytnutého plnění ze strany Servisu.

(3) Spotřebitel tímto ve smyslu § 1823 OZ výslovně žádá, aby Servis započal s plněním svých povinností, jež jsou předmětem Smlouvy bezprostředně po jejím uzavření, tj. ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ.

(4) Spotřebitel tímto ve smyslu § 1837 písm. a) OZ souhlasí, aby Servis splnil své povinnosti, jež jsou předmětem Smlouvy, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ. Jestliže Servis takto splnil své povinnosti před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ, není Spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

(5) V případě, že dojde mezi Servisem a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

(6) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, Email: adr@coi.cz. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel… je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

X. Závěrečná ustanovení

(1) Pro účely zajištění závazků vyplývajících ze záručních podmínek, pro statistické účely a pro možnost zákazníka být informován o dalších nabídkách skupiny BMW Group a dealerské sítě autorizovaných prodejců, dává Zákazník svým podpisem Potvrzení servisní objednávky nebo Fakturou za náhradní díly, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, jakož i nařízení o ochraně osobních údajů, a to nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 (dále jen „GDPR“) výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas platí do doby jeho písemného odvolání. Zákazník bere na vědomí, že Servis je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka i bez výslovného souhlasu, a to způsobem a za podmínek stanovených GDPR.

(2) Podpisem potvrzení servisní Objednávky nebo faktury Zákazník stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VSP, a s jejich zněním bez výhrad souhlasí. Úplné aktuální znění těchto VSP je zveřejněno v prostorách společnosti CarTec Ostrava, s.r.o., Vítkovická 3246/1A, 70200 Ostrava a/nebo na internetových stránkách společnosti, a to www.bmwcartec.cz.

Tyto VSP je servis oprávněn kdykoli jednostranně změnit, provedenou změnu je však povinen oznámit Zákazníkovi. Tato oznamovací povinnost je splněna zveřejněním aktuálního nového znění VSP v prostorách společnosti CarTec Ostrava s.r.o., Vítkovická 3246/1A, 70200 Ostrava a/nebo na internetových stránkách společnosti, a to www.bmwcartec.cz. Zákazník má právo změnu VSP odmítnout a uzavřenou Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět nejpozději do nabytí účinnosti těchto změněných VSP, a to v 15 denní výpovědní době, která začne běžet okamžikem doručení výpovědi servisu. Nebude-li do okamžiku nabytí účinnosti změněných VSP uzavřená smlouva vypovězena, platí, že Zákazník se změnou VSP souhlasí.

(3) Servis se zavazuje nakládat s informacemi, které o sobě uvedl zákazník plně v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník tímto uděluje servisu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl Zákazník, a to: jméno a příjmení, obchodní firmy (názvu), adresy, bydliště, sídla, identifikačního čísla, daňové identifikační čísla, adresy elektronické pošty a telefonní čísla. Tyto údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to pro účely informačních a účtovacích systémů servisu a pro využití v rámci marketingových akcí servisu, za účelem vývoje a zlepšení služeb a informování Zákazníka o nových produktech servisu. Osobní údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí do doby jeho písemného odvolání Zákazníkem. Zákazník dává dále výslovně souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, servisem na adresu jeho elektronické pošty.

V Ostravě dne 14.06.2021