Přeskočit na obsah
CarTec Group
POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST

Limit ceny pro odpisy vozidel

Poslanecká sněmovna schválila konsolidační balíček, který – mimo jiné – upravuje i podmínky a limit vstupní ceny pro odpisy vozidel kategorie M1. Po schválení Senátem a Presidentem ČR bude účinnost nových podmínek od 1.1.2024

Pro úplnost dodáme, že novela obdobně omezuje nárok na odpočet daně u osobních automobilů maximální částkou 420 000 Kč (tj. z ceny automobilu převyšující 2 mil. Kč obecně nebude možné uplatnit nárok na odpočet DPH).

Novela zákona o daních z příjmu – limitace vstupní ceny automobilů

Dle aktuální verze návrhu novely zákona o daních z příjmů, která by měla být účinná od 1. 1. 2024, by měla být limitována výše vstupní ceny vozidel kategorie M1* na 2 mil. Kč. Tato hranice by měla platit jak pro vstupní cenu, zvýšenou vstupní cenu, tak i změněnou vstupní cenu. Po novele by tak již nemělo být možné uplatnit daňové odpisy převyšující v úhrnu částku 2 mil. Kč na jedno vozidlo kategorie M1.

U operativního leasingu by mělo být toto omezení uplatňováno pouze u pronajímatele, tj. u nájemce zákon žádnou specifickou limitaci daňové uznatelnosti nestanoví. Naproti tomu u finančního leasingu se tato limitace neuplatní u pronajímatele, ale u nájemce, a to na úplaty u finančního leasingu, jehož předmětem je vozidlo kategorie M1. Daňově uznatelným nákladem by v tomto případě měly být úplaty do úhrnné výše 2 mil. Kč a v jednotlivém zdaňovacím období pouze do výše poměrné části z 2 mil. Kč připadající na dané zdaňovací období. Následně by vstupní cena u těchto vozidel při odkoupení vozidla po ukončení leasingu měla činit nejvýše rozdíl mezi částkou 2 mil. Kč a úhrnem zaplacených úplat, které představovaly daňově uznatelný náklad.

Daňová zůstatková cena při vyřazení automobilu by pak měla být pouze ve výši, jako by byl automobil odepisován ze vstupní ceny bez limitace. Záměrem úpravy je, aby daňově neuznatelná část odpisů nemohla být v základu daně uplatněna ani při vyřazení vozidla (ve formě vyšší zůstatkové ceny). Přitom při prodeji vozidla nepůjde ani využít ustanovení § 23 odst. 4 písm. e) ZDP (tj. pravidlo, že příjem související s nedaňovým nákladem nepodléhá zdanění).

Novela obdobně omezuje nárok na odpočet daně u osobních automobilů maximální částkou 420 000 Kč (tj. z ceny automobilu převyšující 2 mil. Kč obecně nebude možné uplatnit nárok na odpočet DPH).

* Jedná se o vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla.

zdroj: Ernst & Young Global Limited